Se han encontrado 633 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei de manteniment dels ascensors i altres aparells elevadors dels edificis i escole... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202085.500€Descargar
La plataforma de teletreball de la Diputació de Tarragona utilitza programari de Microsoft. Per tal... Diputación Provincial de Tarr...13-08-202011.110€Descargar
Serveis per a la realització de les actuacions de caràcter formatiu i de tractament de violències Departament de Justícia13-08-2020574.200€Descargar
Servei de gestió dels aparcaments de les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Nacions Unides dels ... Secretaria Per A la Mobilitat13-08-2020418.202€Descargar
Obres compreses a la Memòria valorada corresponent al Pla d'eliminació de barreres arquitectòniqu... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202081.603€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada per a la instal·lació d'un sistema de video-vigilància a l... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202063.287€Descargar
Arranjament de varis carrers amb aglomerat en calent Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202050.575€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SOLICITUD DE ALFOMBRAS ABSORBENTES Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-2020297€Descargar
SOLICITUD DE CUERDAS PARA DELIMITACIÓN SANITARIA COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-2020182€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE XARXES D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT, INCLOSA LA ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020410.000€Descargar
Servicio de transporte sanitario para traslado de mutualistas beneficiarios de asistencia sanitaria ... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-08-202010.650€Descargar
Subministrament de noves versions dels productes SAP S / 4 i BPC, així com del manteniment i servei... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020170.366€Descargar
Servei d'informació i orientació telemàtica a persones víctimes d'un delicte Departament de Justícia12-08-2020208.682€Descargar
Servei de consultoria per la prestació de suport tècnic a serveis multimodals de transport transna... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-202085.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una embarcació professional de control marítim, vigilància, inspecció i suport... Departament D'agricultura, Ram...12-08-2020300.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES, PARCS I EDIFICIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE L'ARBOÇ Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020297.690€Descargar
subministrament de les llicencies d?us i del servei de suport del maquinari tallafocs de la Diputaci... Diputación Provincial de Tarr...12-08-202044.600€Descargar
Servei de manteniment integral de les instal lacions i equips no electrom dic de la Corporació de S... Servei Català de la Salut (Ca...12-08-20205.970.000€Descargar
Renovació de part de l'equipament ITS que el Servei Català deTrànsit té instal lat a diverses ca... Servei Catalá de Transit12-08-2020799.785€Descargar
Servei de manteniment dels edificis i dependències municipals del municipi de Vila-seca. Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020483.931€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per la millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia, FAS... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-202034.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un arc quirúrgic Varios12-08-202044.000€Descargar
Subministrament de llicències de manteniment de SAP per a l'any 2021. (Ref:PO89/20) Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020194.843€Descargar
Dotació d'uniformitat i gestió del vestuari del personal de règim interior dels centres penitenci... Departament de Justícia12-08-20200€Descargar
Sistema de radiocomunicacions dels centres penitenciaris de Catalunya Departament de Justícia12-08-20200€Descargar
Contractació pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència sanitària, hospitalària i quirú... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-08-202061.236€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS SECS I ESPARADRAPS PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SA... Institut Català de la Salut (...11-08-20201.264.940€Descargar
Servei continuat de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu sobre l'àmbit de la infraestructura... Logaritme, Serveis Logístics,...11-08-20201.056.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport i manteniment d'un switcher de vídeo SNELL & WILLCOX Ens Públic Corporació Catala...11-08-202010.900€Descargar
La contractació de la prestació del servei d'informació i reserves de la central de reserves de X... Agència Catalana de la Jovent...11-08-2020150.000€Descargar
Contractació subministrament sistema Hiperconvergencia (FSHSU 1-20) Servei Català de la Salut (Ca...11-08-202069.000€Descargar
Subministrament de vehicle tipus turisme híbrid endollable peral trasllat de personal de FGC amb fu... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-202034.800€Descargar
Contractació de la prestació del servei de transport escolar col.lectiu de caràcter gratuït, mit... Consejos Comarcales11-08-202081.582€Descargar
Obres d'instal·lació de piezòmetres en tram urbà entre les estacions d'Ildefons Cerdà i Sant Bo... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-2020258.209€Descargar
Construcció a l'Hospital Joan XXIII d'un magatzem de logística per gestió de material inventariab... Institut Català de la Salut (...11-08-2020247.703€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de remodelació dels gabinets de cirurgia maxil·lofacial per adequar-les als requeriments d'a... Institut Català de la Salut (...11-08-2020155.079€Descargar
Servei reparació per resolució anomalies a les instal lacions d'Alta Tensió en el CAP Moncada i R... Institut Català de la Salut (...11-08-202030.579€Descargar
Subministrament i instal·lació aparells elevadors en els CAPs Rio de Janeiro i Sants de la GTBCN Institut Català de la Salut (...11-08-2020108.264€Descargar
Adquisición equipamiento videocodificación para transporte de difusion de La1-HD y La2-HD de Catal... Sociedad Estatal de Participac...11-08-202060.000€Descargar
Adq. de Equipamiento para el Transporte del Canal 24H HD a Canarias y Cataluña Sociedad Estatal de Participac...11-08-2020110.865€Descargar
Servicios de transporte de personal de órganos judiciales varios de Cataluña para la ejecución de... Departament de Justícia10-08-20205.082.970€Descargar
Contratación de los servicios sanitarios de terapias Contratación de los servicios sanitarios de t... Servei Català de la Salut (Ca...10-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES VÀLVULES DELS CONDUCTES D'AIREACIÓ DELS DESGUASSOS DE FONS I MODIFICA... Agència Catalana de L'aigua10-08-202025.232€Descargar
Subministrament 7 aeronaus pilotades per control remot CAR Departament D'agricultura, Ram...10-08-202055.000€Descargar
CENTRE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I ATENCIÓ AL VISITANT Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020150.919€Descargar
3/2020 SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA EN ALTA I MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS ASSOCIADES DE LA MANCOMUNITA... Mancomunidades10-08-2020321.020€Descargar
Servei de suport en la realització de la comptabilitat analítica d'FGC que tingui com objectiu l'o... Secretaria Per A la Mobilitat10-08-2020294.000€Descargar
Instalación de protecciones colectivas contra el riesgo de caída en altura en la Jefatura de Mante... Administrador de Infraestructu...10-08-2020398.443€Descargar
Actualització de l'aplicació informàtica SICAP a GEMA. Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-202070.991€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'una empresa externa per a la recollida de la satisfacció dels usuaris de les platge... Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-20202.893€Descargar
Serveis de Suport al Govern de la Dada per a l'Ag ncia de Ciberseguretat de Catalunya Agència de Ciberseguretat de ...10-08-2020220.000€Descargar
Lloguer de vehicles de serveis (3 furgonetes i 2 vehicles interubans) Diputación Provincial de Tarr...07-08-202014.790€Descargar
Contractació externa dels serveis per a la redacció del projecte executiu de la ?Xarxa de calor am... Diputación Provincial de Tarr...07-08-20206.831€Descargar
Assegurança d'accidents de treball col.lectiva dels treballadors de l'empresa pública Sistema d'Em... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-202036.575€Descargar
Obres de reparació de patologies lleus dels murs de la línia del Cremallera de Montserrat dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020112.879€Descargar
Subministrament i instal·lació de terminals embarcats de radiocomunicacions TETRA per les cinc nov... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202085.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'Identificació remota Consorcios07-08-2020300.000€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
PTOP-2020-412 Servei de preparació i coordinació de les activitats dels grups de treball del'Assem... Departament de Territori I Sos...07-08-2020197.252€Descargar
Contracte d'obres per la implantació d'enllumenat públic al carril bici que connecta el nucli urb... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-202027.921€Descargar
Serveis de desenvolupament d'evolutius dels quadres de comandament actuals de Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202070.200€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un equipament de cromatografia líquida d'alta resolució i espec... Institut de Recerca I Tecnolog...07-08-2020288.360€Descargar
ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE LA MORERA DE MONTSANT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-202041.318€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i muntatge de la senyalització contra incendis i evacuació en diverses plantes de ... Diputación Provincial de Tarr...07-08-20203.500€Descargar
Servei de la recollida i transport de mostres de sang de taló (CRIBATGE) per a Logaritme, Serveis L... Logaritme, Serveis Logístics,...07-08-2020101.189€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un equipament de cromatografia líquida d'alta resolució i espec... Institut de Recerca I Tecnolog...07-08-2020288.360€Descargar
Execució de les obres de millora local. Seguretat viària. Condicionament urbà de la carretera C-3... Infraestructures de la General...07-08-20201.658.870€Descargar
Arrendament del local del C/ del Vall, 9 de Tortosa Consejos Comarcales07-08-20200€Descargar
Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal de la ciutat de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020159.504€Descargar
obres de millora energ tica i de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020129.472€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT TAXI, LOTS 27, 29 I 30 Consejos Comarcales07-08-202044.818€Descargar
Servei de monitorització, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals o a ... Departament de Justícia07-08-20200€Descargar
SOLICITUD DE PASTILLAS DESINFECTANTES DE CLORO ACTIVO CLEANPILL Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020191€Descargar
Servicio de limpieza de edificios de la Autoridad Portuaria de Tarragona 2020-2022 Ente Público Puertos del Esta...06-08-2020841.074€Descargar
contratar el servicio de limpieza para las casas del mar de Tarragona, casa del mar de Cambrils, cas... Instituto Social de la Marina06-08-2020163.997€Descargar
Servicio de limpieza en la gerencia territorial del Catastro en Tarragona (Calle Pere Martell 38-40)... Delegaciones06-08-202034.900€Descargar
Remodelación de las instalaciones frigoríficas existentes de las cámaras 2,3,4,5 y 8 del P.I.F. (... Ente Público Puertos del Esta...06-08-202096.456€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Instal.lació clima Sala d exposicions EA Tortosa Diputación Provincial de Tarr...06-08-202012.880€Descargar
CIUTAT DEL DRETS I PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT Ayuntamiento de Tarragona06-08-202014.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT SENYALS VERTICALS DE TRÀNSIT CIUTAT 30 Ayuntamiento de Tarragona06-08-202014.999€Descargar
Configurador de serveis públics locals personalitzable segons els interessos de la ciutadania Consorcios06-08-202014.999€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada per a la instal·lació d'una nova coberta al pavelló polies... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-08-202066.470€Descargar
Acord marc ervei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liquat... Consorcios06-08-20200€Descargar
TONERS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-20201.805€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida de residus sòlids urbans Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-08-202044.000€Descargar
ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE PRODUCTES FUSTERS PROVINENTS DELS TREBALLS DE MILLORA FOREST... Forestal Catalana, S.A05-08-20201.000.000€Descargar
Servicio de mantenimiento de edificios, instalaciones y dependencias anexas en estaciones pertenecie... Red Nacional de los Ferrocarri...05-08-20202.966.160€Descargar
PTOP-2021-11 Contracte de serveis per a la realització de censos i prospeccions d'algunes espècies... Departament de Territori I Sos...05-08-202028.926€Descargar
Subministrament de material hidràulic per la connexió de la xarxa d'aigua potable de Vilafortuny a... Sorea, Sociedad Regional de Ab...05-08-202027.779€Descargar
PTOP-2021-14 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de necropsia de cetacis, tauro... Departament de Territori I Sos...05-08-202014.000€Descargar
Subministrament de material d'arxivament de conservació i preservació de documentació textual, g... Departament de Cultura05-08-202082.239€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Remodelació del Passeig Sant Tomàs Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020255.446€Descargar
EC 2020 334 Realització de treballs addicionals de certificació de comptes FEAGA i FEADER de l'Org... Departament de la Vicepresidè...05-08-202057.273€Descargar
Servicio de Vigilancia y seguridad sin arma de las personas, instalaciones y objetos en diversos cen... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-08-2020300.540€Descargar
Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d¿altres productes ... Consorcios05-08-20200€Descargar
Serveis per al desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020526.400€Descargar
Serveis de la direcció d'obra de la rehabilitació i millora de la bassa d'innivació de la Molina ... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-202037.372€Descargar
Subministrament d'un sistema de gestió, catalogació i arxivament de material i de documents audiov... Consejo del Audiovisual de Cat...04-08-2020387.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

GESTIÓ DE SUPORT DOCUMENTAL ALS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UOC Fundació Per A la Universitat...04-08-2020545.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS I EXTERIORS DE REUS ESPORT I LLEURE Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-20201.742.550€Descargar
Obres de rehabilitació del pont de Can Gusi a la línia del cremallera Ribes-Núria dels Ferrocarri... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-2020145.421€Descargar
SCS-2020-302: Sistema de Rehabilitació cardíaca per a Hosp Joan XXIII Servei Català de la Salut (Ca...04-08-202079.000€Descargar
Subministrament, per preus unitaris, de peces d'uniformitat i peces tècniques d'intervenció per al... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202015.864€Descargar
PTO-2018-1031 Manteniment i millora continuada del sistema de gestió d'actius geotècnics a la xarx... Departament de Territori I Sos...04-08-2020560.194€Descargar
Mixt de subministrament de 2 equips de balanceig FortiADC 1000F i el servei de manteniment d'un any ... Diputación Provincial de Tarr...04-08-202073.324€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació conjunta del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l'explotaci... Consorcios04-08-20204.389.800€Descargar
Obres de connexió i calefacció de la llar d'infants municipal i altres, a la futura xarxa de calor... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202044.621€Descargar
Obres de construcció d'un m dul de 126 nínxols al cementiri municipal. Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202053.813€Descargar
Reparació de cobertes del cementiri per evitar filtracions d'aigua als nínxols, pels danys dels ai... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202048.548€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi previ Distribució ... Infraestructures de la General...04-08-2020247.639€Descargar
SERVEIS D'ASSESSORIA JURÍDICA I D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202043.200€Descargar
Equip. de mob. vestuari (Lot 18), derivat de AM 2017/1 CCS Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020108.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
SCS-2020-416: Equipament de bancades (Lot 14), de l'Acord Marc 2017/1 Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020268.235€Descargar
RENOVACIÓ VORERA I XARXA D'AIGUA I CLAVEGUERAM CARRETERA D'ALCOLEA Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202094.352€Descargar
Servei d'atenció al públic i vendes dels productes de les entitats a l'estand de les festes de San... Ayuntamiento de Tarragona04-08-20205.785€Descargar
Servei de realització de la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Tarragona i elaboraci... Ayuntamiento de Tarragona04-08-202033.500€Descargar
Suministro de material diverso para los centros educativos. Departament de Justícia03-08-2020388.399€Descargar
Subministrament d'equipament sanitari per a varis Centres d'Atenció Primàriade l'Institut Català ... Institut Català de la Salut (...03-08-2020401.148€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar
Servicio Técnico Informático para realizar la actividad propia del mantenimiento evolutivo, soport... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020681.532€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Contracte de serveis per a la producció i realització d una sèrie d?espots per a la Diputació de... Diputación Provincial de Tarr...03-08-202014.999€Descargar
Servei de recollida, trasllat i cust dia de vehicles de baixa operativa del cos de bombers de la Gen... Departament d' Interior03-08-2020120.585€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu i servei de 24 hores de les instal... Fundació Per A la Universitat...03-08-2020507.486€Descargar
Projecte d'urbanització del Carrer Major de la Pobla de Mafumet Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-08-2020878.461€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LES MILLORES PER L'AUTOMATITZACIÓ DE L'EDAR DE VANDELLÒS Sorea, Sociedad Regional de Ab...03-08-202035.685€Descargar
Servei de gestió per a la inserció d'esqueles a mitjans de comunicació escrits, per a l'any 2021.... Departament de la Presidència03-08-2020169.771€Descargar
Servei de vigilància a diferents promocions d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Cata... Agència de l'Habitatge de Cat...03-08-2020573.156€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER EXTREURE EL COL·LECTOR DE L'EMISSARI DE L'EB B... Ayuntamiento de Tarragona03-08-202016.110€Descargar
Arrendament d'un vehicle de representació Sindicatura de Comptes de la C...03-08-202038.600€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per a la supressió del pas a nivell núm. 12a Térmens de la línia Lle... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-202089.200€Descargar
Subministrament de 80 cadires amb pala aplil lables per a la sala d?actes de l?ECM de la Diputació ... Diputación Provincial de Tarr...03-08-202012.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Nova escomesa de la Mina del menestral a l'ETAP Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202067.719€Descargar
SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EXTERNOS DE LABORATORIO EN LAS OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN... Grupo Tragsa31-07-202057.209€Descargar
Contracte mixt de subministrament i d'obres per a la millora de les àrees de jocs infantils a la pl... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202064.284€Descargar
Expedient 5951/2020 Contractació menor del subministrament de 5.200 unitats de mascaretes higièniq... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202012.395€Descargar
Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS Secretaria Per A la Planificac...31-07-202055.000€Descargar
LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE CAL FREIXAS Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202018.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i col locació compr s en la Mem ria Valorada per a la millora de les condicions ac... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202057.636€Descargar
6802 458.00 Obres reforma integral de l'OT Tarragona Centre Servicio de Ocupación de Cata...31-07-2020862.465€Descargar
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'ALTERANTIVES I COST-BENEFICI EN EL PROJECTE DE SEGREGACIÓ... Agència Catalana de L'aigua31-07-202052.441€Descargar
PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L'EDIFICI L'AURERA DE LA FATARELLA. Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202054.319€Descargar
Contractació Auditoria Externa Renovació UNE-ISO 13.009: 2016 (Q de Platges) 2020: Llevant i Ponen... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-20202.562€Descargar
Servei segment espacial de satèl.lit Ens Públic Corporació Catala...31-07-2020170.000€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS ANALÍTICS PER A DETERMINACIONS TOXICOLÒGIQUE... Departament de Justícia31-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de comunicacions de telefonia m bil de veu i dades de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...31-07-202028.847€Descargar
Subministrament d'equipament esportiu i peces d'uniformitat Institut de Seguretat Pública...31-07-2020135.048€Descargar
Servei d'agència de viatges, per atendre les necessitats de transport, certàmens, activitats de pr... Consell Catalá de L'esport31-07-2020248.690€Descargar
Instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament de Vilabella Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202050.070€Descargar
2779/2020 - recollida i control dels animalsabandonats, perduts o ensalvatgits i de control dels ani... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202030.000€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU ENVERS LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I SERVEI D'ACOLLIDA A L... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020235.077€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'actuacions de revisió general a la locomotora hist rica 1003(251.67) de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020340.000€Descargar
Servei de càtering de les recepcions que s'han de dur a terme per a diversos actes institucionals, ... Departament de la Presidència30-07-202055.000€Descargar
SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...30-07-20204.000€Descargar
Asistencia Técnica a las obras de instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias en fase ... Administrador de Infraestructu...30-07-20201.615.840€Descargar
SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA Biblioteca de Catalunya30-07-202049.599€Descargar
Obres compreses a la Mem ria Valorada corresponent al reforç de l'actual nivell d'il luminació de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020108.204€Descargar
Subministrament de mascaretes reutilizables personalitzades. Diputación Provincial de Tarr...30-07-20206.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició dun vehicle carrosat com a furgó pesat de salvament varis (FSV) Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020420.000€Descargar
Promoció de la imatge i activitats de l?Autoritat Portuària de Tarragona i de la seva vessant Port... Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020120.000€Descargar
Adquisició de solució d'emmagatzemament Consorcios30-07-2020185.000€Descargar
Equipament de la sala de fitness del complex esportiu municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202066.640€Descargar
3472/2020 - contractació administrativa d'obres referents a la memòria valorada d'obres d'accessib... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020103.277€Descargar
Servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la Genera... Departament de la Presidència30-07-2020350.000€Descargar
Serveis d'inspeccions a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al servei comarc... Consejos Comarcales30-07-202023.144€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de suport al disseny, fabricació de prototips i verificació de l'electrònica... Institut d'Estudis Espacials d...30-07-2020200.000€Descargar
Acord marc del subministrament de medicaments oncològics Consorcios30-07-202030.782.500€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar
Projecte estratègic per l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catal... Departament d'Educació30-07-2020105.485.000€Descargar
Servei de dret d'ús de llicències per explotar indicadors de casuística del Consorci Sanitari Int... Consorcios30-07-202089.859€Descargar
Servei de transport de diferetns rutes amb destinació al centre de dia ocupacional per a persones a... Consejos Comarcales30-07-2020145.607€Descargar
SCS-2020-309: APP Guia farmacoterapètica pacients d'edat avançada i elevad Servei Català de la Salut (Ca...30-07-202032.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
Suministro de electrónica de red para sistema de videovigilancia de operaciones portuarias para la ... Ente Público Puertos del Esta...30-07-202063.000€Descargar
A.T. para la inspección y seguimiento del plan de conservación de la infraestructura del puerto de... Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020235.000€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
SUMINISTRO DE BARANDILLA METÁLICA E INSTALACIÓN, EN RAMPAS Y ACCESOS EN EDIFICO MODULAR DEL APEADE... Grupo Tragsa29-07-202018.666€Descargar
Servicio para la vigilancia de la corrosividad de la atmósfera interna del cajón de la instalació... Empresa Nacional de Residuos R...29-07-202054.639€Descargar
Prestació del servei d'assessoria i consultoria per l'obtenció de la renovacióde la certificació... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-20202.893€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de cursos i tallers de formació i lleure al Casal Municipal de la Gent Gran Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202026.988€Descargar
Servei de prestació de cursos de la formació professionalitzadora municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202025.110€Descargar
Remodelació de l'espai de les antigues piscines a la zona poliespotiva Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020330.578€Descargar
Fabricació, subministrament i muntatge del mobiliari pels dormitoris de l'edifici B (posterior) de ... Agència Catalana de la Jovent...29-07-2020132.000€Descargar
Contracte mixt de serveis i obres consistent en el manteniment de la xarxa de camins del municipi de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202085.607€Descargar
11.2.1 Treballs tecnics manteniment i control XVRAC Departament d'Empresa i Coneix...29-07-2020467.762€Descargar
Serveis, en la modalitat de lloguer, de dues màquines trepitjaneu per l'estació d'esquí de Boí T... Actius de Muntanya, SA29-07-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de seguiment de la nivologia, gestió del perfil d'allaus, així com els serveis de formaci... Actius de Muntanya, SA29-07-202017.450€Descargar
Reurbanització de la zona verda de la Torre d'en Gil 1ª Fase parquing autocaravanes Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020380.060€Descargar
Subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques i les Biblioteques Públi... Departament de Cultura29-07-2020496.499€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202026.339€Descargar
La contractació de diferents sistemes de teràpia per pressió negativa per al tractament de feride... Consorcios29-07-2020883.802€Descargar
Obres d'adequació de l'ascensor del Casal Municipal de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020114.065€Descargar
Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble-arquit... Departament de Cultura29-07-2020277.940€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'anàlisi d'indicadors bibliometrics dels grups de recerca catalans Comissionat Per A Universitats...29-07-202014.994€Descargar
Servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020324.566€Descargar
Prestació del servei de transport urbà de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020303.500€Descargar
GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA D'ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202047.520€Descargar
PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar
Obres de la xarxa de pluvials i millora urbana al carrer de Joaquim Serra al nucli urbà de La Pined... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020743.247€Descargar
Servei d'avaluació de l'atenció integrada social i sanitària a l'entorn domiciliari (BE-2020-1946... Departament de Treball, Afers ...28-07-202065.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a la Memòria Valorada d'arranjaments puntuals de la façana i treballs de neteja a ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202057.109€Descargar
LLOGUER D'UN LOCAL PER A LA UBICACIÓ DEL SERVEI DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202017.280€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, ACTUACIONS MILLORA I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE... Consejos Comarcales28-07-202012.265.200€Descargar
Obres compreses a les mem ries valorades corresponents a la renovació de 2 pous de clavegueram i le... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020125.250€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, GASOS DE LABORATORI, FUNGIBLES I ALTRE MATERIAL PELS LABORATORIS DE L'E... Ayuntamiento de Tarragona28-07-2020371.402€Descargar
Serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de... Secretaria Per A la Mobilitat28-07-202018.400€Descargar
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Sector Turístic Consorcios28-07-202037.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consulta Preliminar de Mercat per a la futura contractació d¿un sistema d'informació dels process... Fundació Per A la Universitat...28-07-20200€Descargar
Projecte de carril bici en convivència al centre urbà Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-07-202026.641€Descargar
Contracte de serveis per a l'elaboració de plans d'integritat a l'administració local Varios27-07-202065.000€Descargar
Subministrament d'equipament i material fungible de resectoscopia quirúrgica per el servei d'urolog... Consorcios27-07-2020283.744€Descargar
Mantenimiento de los Centros dependientes de la Dirección Provincial del INSS Tarragona, de octubre... Instituto Nacional de la Segur...27-07-202018.810€Descargar
La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement proposa la contractació d una bossa de 300... Diputación Provincial de Tarr...27-07-20206.900€Descargar
Adequació funcional d'una sala de l'antic convent de Santa Anna (3a fase) com a allotjament tempora... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-07-2020123.949€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Elaboració del Pla Museol gic derivat del projecte Porta Tarraco als espais museístics de la Pla... Ayuntamiento de Tarragona27-07-202014.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de 16 bicicletes estàtiques (seminoves) Ayuntamiento de Tarragona27-07-20209.600€Descargar
Pavimentació de la pista de patinatge de l'anella mediterrània Ayuntamiento de Tarragona27-07-202032.943€Descargar
SECOMSA: Servei per a l'elaboració del Pla d'Igualtat Consejos Comarcales27-07-20208.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT ESTRIS DIVERSOS CUINA Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202034.900€Descargar
Servei de manteniment correctiu i preventiu de llits, matalassos i grues de l'Hospital Sociosanitari... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-202076.000€Descargar
Subministrament d'una màquina de RX i d'altres elements necessaris per a lairradiació de component... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-2020243.170€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un mínim de 80 llances selectores DGPEIS Departament d' Interior27-07-202028.000€Descargar
Servei de manteniment correctiu i preventiu de llits, matalassos i grues de l'Hospital Sociosanitari... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-202076.000€Descargar
Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER CANVIAR LA UBICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202068.500€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEF... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202022.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BRO... Institut Català de la Salut (...24-07-2020155.950€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de formació en eines d'ofim... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202063.000€Descargar
OBRES PER REALITZAR DOS POUS NOUS PER SUBSTITUIR RENAU II I SOLER BAS, I SEGELLAR POUS FORA D'ÚS DE... Ayuntamiento de Tarragona24-07-2020321.698€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS FORESTALS D'ESP CIES LLENYOSES Forestal Catalana, S.A24-07-2020112.000€Descargar
Obres de diferents intervencions d'impermeabilització i segellat de lloses contra-volta, tractament... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-2020239.772€Descargar
Nou pont d'accés al nucli del Molí del Blanquillo, a Albinyana Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020346.356€Descargar
Servei de redacció del projecte executiu de la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarra... Direcció General del Patrimon...24-07-202066.000€Descargar
20/01: Contractació del servei de formació en competències transversals d'interès empresarial de... Consorcios24-07-202050.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, en modalitat de compra, de diversos vehicles per al departament de la Brigada Munic... Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020206.450€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER CANVIAR LA UBICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202095.000€Descargar
Contracte de serveis de vigilància i control del mercat de venda no sedentària de Santa Oliva Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-202055.751€Descargar
Subministrament i transport de fons bibliogràfics, llibres i audiovisuals, per als serveis nacional... Departament de Cultura24-07-2020574.800€Descargar
Licitació del contracte de servei de menjador escolar de l'Institut Escola Cornudella de Montsant i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020165.455€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels diferents Centres d'Atenció a Persones amb Discap... Departament de Treball, Afers ...24-07-202040.341€Descargar
Serveis de substitució de components del sistema de climatització adiabàtica instal·lat a l'esta... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un programari d'assist ncia a la gestió de requisits. (Ref:POS132/20) Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202039.000€Descargar
Realització de reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural català immoble Departament de Cultura23-07-202087.400€Descargar
Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
2883/2020 - Acord marc per a la contractació administrativa dels serveis jurídics per a l'ajuntame... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-20200€Descargar
2294/2020/B - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-202060.936€Descargar
Subministrament d'un tractor de cadenes nou i de primer ús, per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202054.200€Descargar
Serveis de manteniment de la baixa tensió d'instal·lacions i edificis del Ferrocarril Turístic de... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-202072.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202024.380€Descargar
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI ADMINISTRATIU PER L'AMPLIACIÓ DE L'ETAP I LABORATORI D'EMATS... Ayuntamiento de Tarragona23-07-2020399.999€Descargar
PTOP-2021-6. Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta ... Departament de Territori I Sos...23-07-2020135.780€Descargar
Servei integral de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda Logaritme, Serveis Logístics,...23-07-20208.786€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202043.388€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202028.926€Descargar
SERVEI DE MANTENIEMNT i CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LES XARXES D'AIGUA DELS EDIFICIS i INS... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-202025.000€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
ejecución de la retirada de tablestacado de la obra de descontaminación química del embalse de Fl... Grupo Tragsa22-07-20201.272.920€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES I MATERIAL PEDAG GIC I DIDÀCTIC EN RELACIÓ AL PROTOCO... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202091.346€Descargar
Servei de lectura de comptadors d'abonats d'Aigües de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020158.887€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Sustitución de traviesas rs por traviesas polivalentes entre los pp.kk. 391/320 y 394/070. l-210 Mi... Administrador de Infraestructu...22-07-2020385.355€Descargar
Sustitución de traviesas rs por Monobloque (pr-01 y am-05). Trayecto Reus-Vilaseca (Vías 1 y 2) Administrador de Infraestructu...22-07-2020340.543€Descargar
ALIENACIO FINCA MUNICIPAL PARCEL.LA 1-5 (AVELLANER 12) Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202064.536€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT AMB MITJANS PROPIS... Agència Catalana de L'aigua22-07-202029.815€Descargar
Contracte especial, mitjançant convocatòria pública, per a al funcionament i gestió d'un establi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020400€Descargar
Servei d'assistència tècnica per revisar, implantari mantenir els plans d'autoprotecció a les dif... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-2020555.250€Descargar
SUPORT A LA DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS ADDICIONALS PER LES MASSES D'AIGUA EPICONTINENTALS PROTEGI... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020226.912€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202060.000€Descargar
MENTORIA SOCIAL PER L'ÈXIT SOCIOEDUCATIU Ayuntamiento de Tarragona22-07-202014.999€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Subministraments de bateries rectificadores-carregadores pels Serveis Auxiliars de les subestacions ... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202065.263€Descargar
Ejecución de las obras del proyecto de sustitución de embarrado y aparamenta de alta tensión por ... Administrador de Infraestructu...22-07-2020257.786€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER COBRIR LA CONTRIBUCIÓ ESPANYOLA ACORDADA EN EL STEERING COMMITTEE (SC)... Institut d'Estudis Espacials d...22-07-202061.300€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE LES PRESES QUE L'AC... Agència Catalana de L'aigua22-07-202078.695€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de reformes complementàries i adequació a la normativa d'activitats al Casal Cívic Sant Jos... Departament de Treball, Afers ...22-07-2020430.791€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica per a l'adequació de les caixes del Cremallera de la Vall de Núria de... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202037.359€Descargar
Alienació de ferralla recollida a les deixalleries de Cambrils i la seva gestió, mitjançant la re... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202029.000€Descargar
Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals. Formigonat de rampes. Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020118.850€Descargar
Obres compreses a les Memòries Valorades corresponents a la senyalització horitzontal als carrers ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020217.771€Descargar
Subministrament monitor decorat Els matins Ens Públic Corporació Catala...22-07-202010.000€Descargar
Gestió Forestal any 2019 Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202037.620€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MAQUINÀRIA DE DIVERSA TIPOLOGIA ( CUINA, BUGADERIA, CAFETERIA, ET C) AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES PE... Secretaria de Serveis Penitenc...22-07-2020162.470€Descargar
SERVEI D'INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-20204.800€Descargar
Servicio de investigación por medio de detectives privados para MAZ M.C.S.S. nº 11 (en adelante MA... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-07-2020126.041€Descargar
arrendamiento de un local y un espacio para desarrollar la actividad de restaurante/cafetería y ter... Administrador de Infraestructu...22-07-202081.608€Descargar
Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo hasta... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-07-202065.442€Descargar
Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
Servei d'implantació en SAP de la gestió i seguimentde les compres, contractacions i logística de... Servei Català de la Salut (Ca...21-07-2020173.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'estabilització del talús núm. 1 de la carretera d'accés a Port Ainé. (Ref:POS117/20) Secretaria Per A la Mobilitat21-07-2020188.685€Descargar
Subscripció a la plataforma SiteImprove de la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...21-07-202096.000€Descargar
Serveis de consergeria de l'edifici principal de l'Ajuntament de Roda de Berà Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020121.290€Descargar
Treballs de connectivitat a la xarxa corporativa municipal de fibra ptica de l'Institut Municipal d... Ayuntamiento de Tarragona21-07-202022.295€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios21-07-20200€Descargar
Servicio de Auditoría para el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG en el parque... Consorcios21-07-20206.950€Descargar
Redacció del Pla d'Acció Elaboració del quadre de comandament i comunicació del Pla Estrat gic ... Consejos Comarcales21-07-202014.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20200619_COMPRA D'EQUIPAMENT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR UN COP FINALITZAT EL CO... Institut Català de la Salut (...21-07-2020663.999€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i explotació del'estació depuradora d'aigües residual... Secretaria Per A la Mobilitat21-07-202080.325€Descargar
ASSIST NCIA A LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS PER L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRAT GICA DEL 3R C... Agència Catalana de L'aigua20-07-202026.544€Descargar
ASSIST NCIA T CNICA PER L'AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT Agència Catalana de L'aigua20-07-202098.779€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE VESTUARI DE PROTECCIÓ: BATES, GORRES, POLAINES, PER ALS CENTRES DE L'INS... Institut Català de la Salut (...20-07-20202.621.120€Descargar
Prestació de servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que ges... Departament de la Presidència20-07-202010.938€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...20-07-202035.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Rehabilitació de la caldereria de l'estació de bombament de l'emissari de Madrigueres, al terme mu... Consejos Comarcales20-07-2020153.353€Descargar
Serveis de revisions i millores mecàniques dels remuntadors (segons normativa UNE-EN 1709) per l'es... Actius de Muntanya, SA20-07-2020154.500€Descargar
Contractació de subministrament de personal per a les activitats i els serveis de les instal.lacion... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202043.949€Descargar
Contracte d'obres d'arranjament del Camí de les Voltes Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202043.837€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar
Subministrament de la renovació de l'antivirus dels PCs i dispositius mòbils (llicència Kaspersky... Diputación Provincial de Tarr...20-07-202023.478€Descargar
Servei de manteniment del software IBM Informix (Exp. 2020/59-GEC) Diputación Provincial de Tarr...20-07-2020116.079€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió i manteniment de les plataformes i infraestructures digitals de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...20-07-202070.875€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
ADQUISICIÓ I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ I RELACIÓ ELECTR... Direcció General de Desenvolu...20-07-2020100.000€Descargar
Servei de menjador, en la modalitat de càtering amb monitoratge, de l'Escola Pública Sant Jordi de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202036.980€Descargar
118/19 Adquisició i serveis d'implantació, posada en marxa i manteniment, d'un sistema de gestió ... Ayuntamiento de Tarragona20-07-20206.708.920€Descargar
Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios20-07-20205.042.700€Descargar
Suministro e instalación de cajas fuertes y gestores de apertura electrónicas en estaciones de la ... Red Nacional de los Ferrocarri...17-07-2020107.456€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

3361/2020 - Contractació administrativa d'obres referents al PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT CORRECTI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202099.188€Descargar
ALIENACIÓ D'UN BÉ IMMOBLE UBICAT A HORT D'EN SERRA PARCEL.LA 51 Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202038.825€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC, LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, MI... Institut Català de la Salut (...17-07-202049.197€Descargar
Serveis d'inspeccions i intervencions correctives de via al llarg de la línia del Cremallera de Nú... Secretaria Per A la Mobilitat17-07-2020119.788€Descargar
PROJECTE D'ARRANJAMENT DE DUES ESTANCES I MILLORA EN LA IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ENVOLVENT AL CENTRE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202036.392€Descargar
Servicio de asistencia técnica a la dirección ambiental de las obras correspondientes a la actuaci... Aguas de las Cuencas Mediterr...17-07-202063.111€Descargar
Subministrament mitjançant arrendament sense opció a compra d'un vehicle policial turisme híbrid ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202010.898€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport en l'assessorament tècnic per al desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions ... Secretaria de Comerç I Turism...17-07-2020347.107€Descargar
Servei d'atenció i informació al públic de cultura Ayuntamiento de Tarragona17-07-202014.200€Descargar
Urbanització del Çarrer Alta Castell al casc urbà del municipi d'Asco Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020619.703€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels ... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
Contractació del subministrament d'un vehicle per a la neteja de la via pública (màquina escombra... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202057.851€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels ... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
Servei de dinamitzadors i captadors de donants de sang en les col lectes dels equip m bils i en hos... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

INTERCONNEXIÓ ENTRE EL DIP+OSIT DEL LPOLÍGON INDUSTRIAL LES SORTS AMB EL DIP SIT DE LA URBANITZACI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020194.016€Descargar
20200656_ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT PER AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN ... Institut Català de la Salut (...17-07-2020271.003€Descargar
Subministrament mitjançant arrendament sense opció a compra d'un vehicle policial turisme híbrid ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202010.898€Descargar
ACOMPANYAMENT ACCÉS ESCOLARITZACIÓ Ayuntamiento de Tarragona17-07-202014.999€Descargar
Serveis de conceptualització i disseny d'un concepte comunicatiu marc (eslògan o tagline cultural)... Departament de Cultura17-07-2020205.606€Descargar
NGG-30.001/20: Actuacions silvopastura Colera ALBERAPASTUR Departament D'agricultura, Ram...17-07-202051.156€Descargar
2296 - Servei de la gestió, subministrament, instal lació, conservació i manteniment d'aparells, ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202021.491€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i neteja del cementiri municipal de l'Aldea Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020189.600€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020123.000€Descargar
Millora i arranjament de l'antiga via de tren Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020184.521€Descargar
Subministrament del medicament Tisagenlecleucel per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...17-07-2020960.000€Descargar
PTOP-2020-295 Contracte de serveis d'assist ncia t cnica pel seguiment i gestió de l'àliga cuabarr... Departament de Territori I Sos...16-07-202018.200€Descargar
Subministrament de tubs LED per les UT213 dels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.(Ref:POSS3... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-202016.106€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de Carácter Ambulatorio para la Población Protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020367.989€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de consultoria i assessoramen... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-20203.100.000€Descargar
Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Dir... Infraestructures de la General...16-07-2020423.784€Descargar
Contracte d'obres per l'execució del projecte de vorera entre el nucli urbà i la urbanització els... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-2020242.678€Descargar
GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR - RESTAURANT DEL CASAL FLOR DE MAIG I MENJADOR ESCOLAR Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-20202.400€Descargar
Subministrament de fons bibliogràfics per a la Biblioteca Marcel·lí Domingo Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202011.058€Descargar
Subministrament de material audiovisual per a la Sala d'actes del Casal Municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202011.000€Descargar
PTOP-2020-293 Contracte de serveis per al programa de cria en captivitat de la tortuga mediterrània... Departament de Territori I Sos...16-07-202019.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei del Pla de comunicació del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la M... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202040.099€Descargar
ALIENACIÓ ONEROSA D'UN BÉ IMMOBLE. HORT D'EN SERRA. PARCEL·LA 50 Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202038.825€Descargar
Subministrament màquina netejadora a vapor Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202053.848€Descargar
Manteniment i desenvolupament funcionalitats de Representa Consorcios16-07-202027.753€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS ALS EMBASSAMENTS I INSTAL LACIONS ANNEX... Agència Catalana de L'aigua16-07-202079.612€Descargar
Obres compresesa la Mem ria Valorada per a la nova instal lació del paviment de la pista poliesport... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202076.886€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei regular de recollida, transport i destrucció de documentació confidencial... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-202015.732€Descargar
Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Subministrament d'ordinadors Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202033.000€Descargar
Contractació de les obres, subministrament i muntatge de les instal lacions per actualitzar l'esta... Ens Públic Corporació Catala...16-07-20201.600.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI FORA ACORD MARC I NOUS USOS 2020 Agència Catalana de L'aigua16-07-202032.712€Descargar
Lloguer d'un vehicle per al programa Al cotxe Ens Públic Corporació Catala...16-07-20208.100€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contracte menor de serveis de reparació/substitució de les comportes dels canals de sortides d'aig... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-07-202011.420€Descargar
Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar
Servei d'assessoria i control de qualitat dels continguts textuals presents a la BBDD d'InfoTur Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202093.240€Descargar
Serveis de relacions públiques, creativitat, disseny, assessorament i producció de peces audiovisu... Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202065.649€Descargar
Serveis de direcció d'obra de les obres de construcció d'una nau per a conservació de patrimoni f... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020109.500€Descargar
Obres per la substitució del desviament núm. 9 de l'estació de Les Planes dels Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020656.184€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'Avantprojecte del Tren dels Cims dels Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202051.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRA Distribució dels serveis de distribució d abastament d aigua i sanejament al Castell Monestir... Diputación Provincial de Tarr...15-07-202076.169€Descargar
Servicio técnico informático para la realización de los mantenimientos evolutivos, soporte y opti... Mutua de Accidentes de Trabajo...15-07-2020165.000€Descargar
Serveis formatius i de professorat per les accions de formació de l'EINA (2020-2021) Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-07-2020105.403€Descargar
Manteniment de maquinari de cabina NetApp Consorcios15-07-20208.000€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar
Servei neteja edfici Ajuntament Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-202063.403€Descargar
Redacció d'un Pla d'Acció per a l'ordenació urbanística des de la perspectiva de g nere i femini... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20207.920€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de traducció i correcció de textos del Departament d'Empresa i Coneixement Comissionat Per A Universitats...14-07-202066.116€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MEMJADOR A TRAVES DE CARTERING A LA LLAR D'INFANTS MUNICPAL PER PROCEDIMENT ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20208.100€Descargar
PRO Garcia Remodelacio c/Gatera i Font Gat. Redacció del projecte executiu de Remodelació dels car... Diputación Provincial de Tarr...14-07-202010.359€Descargar
Contractació de Serveis cloud Amazon Web Services (AWS) per part d'IThinkUPC Universitat Politècnica de Ca...14-07-20201.200.000€Descargar
CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR, I LA GESTIÓ DELS LA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20206.198€Descargar
SCS-2020-266: Ampliació sistema d'emmagatzematge de dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202048.100€Descargar
Servei d'avaluació independent de seguretat per a 5 noves locomotores s ries 257 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport i manteniment de Llicències SAP Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020169.615€Descargar
Suministro energía años 2022 a 2026.. Consorcios13-07-202027.500.000€Descargar
Contractació conjunta de l'adquisició, implantació i posada en funcionament d'un sistema d'inform... Servei Català de la Salut (Ca...13-07-2020152.249€Descargar
concessió administrativa d¿us privatiu d'un bé de domini públic Bar del Camp d'esport La Faneca... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-20203.000€Descargar
Contracte de subministrament de llicències i maquinari per a l'actualització dels servidors de tel... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202020.661€Descargar
Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020372.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment i reparació d'avaries i millores delsedificis, estacions i dependències del... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-20201.211.300€Descargar
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE RESERVA DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE CONTROL Mancomunidades13-07-202058.673€Descargar
SUBMINISTRAMENT AMPLIACIÓ DE TARGETES DE SENYAL EN EL SISTEMA DE CONTROL Mancomunidades13-07-202034.200€Descargar
Contractació de 24 vehicles en modalitat d'arrendament sense opció a compra per al parc mòbil d'A... Secretaría General de Territo...13-07-2020714.720€Descargar
Servei discrecional de transport per carretera amb reiteració d'itinerari per a l'estació d'esquí... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020235.640€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu i reparació dels equips contra incendis d'extinció ma... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020168.901€Descargar
Renting 3 vehicles curts Ens Públic Corporació Catala...13-07-202033.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Expedient 5256/2020 contracte menor d'obres de millora de la barana i la conducció de les aigües p... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202039.991€Descargar
Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram del carrer del doctor R... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202074.612€Descargar
Subministrament de fons documental de llibres i audiovisuals per la Biblioteca Josep Salceda i Caste... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202016.612€Descargar
Contractació del servei de recollida, trasllat i manteniment dels animals abandonats, perduts, feri... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202012.000€Descargar
Contractació del subministrament de gasoil d'automoció Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202027.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...13-07-202035.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI Institut Català D'investigaci...13-07-2020139.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals aliè Ayuntamiento de Tarragona13-07-202061.470€Descargar
Servei de suport psicol gic i assessorament jurídic del Servei d'Informació i Atenció a les Dones... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202085.218€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI Institut Català D'investigaci...13-07-2020139.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de 25 ordinadors personals i 25 estacions de connexió per al perso... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-07-202027.410€Descargar
APROV EXPTE OBRES I ACTUACIONS DE MILLORA ACCESSIBILITAT EDIF AJUNTAMENT PL CATALUNYA,1 PROC OBERT Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020256.892€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate del connector XTRACT-IS per Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-20202.180€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de portaentrepans reutilitzables Ayuntamiento de Tarragona10-07-202014.990€Descargar
Servei pel desenvolupament d'accions de prevenció en l'àmbit de les drogues Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202010.850€Descargar
Servei de defensa legal per a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202030.000€Descargar
Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
Contractació del servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les ... Consorcios10-07-20202.272.880€Descargar
Condicionament del bar de la piscina municipal de l'Aleixar Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202075.311€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'impressió i manipulació de comunicacions generades per la Unitat decribratge de l'Institu... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-2020175.284€Descargar
Contracte administratiu mixt d'obres i subministrament de la substitució del parquet de la pista es... Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202082.546€Descargar
APROV EXPTE OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'AULA DE NATURA PER SER DESTINAT A REFUGI DE GATS, PER PROC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-202048.754€Descargar
2020-000203 MJ Sub i servei manteniment xarxa telecomunicacions Servei Català de la Salut (Ca...09-07-20201.094.650€Descargar
APROV CONCURS PROJ EXECUTIU REHABILITACIÓ MASIA CAL RION_ ESCOLA DE MUSICA I DIRECCIÓ OBRA I INICI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-2020174.864€Descargar
PROJECTE D'OBRES PER LA REPOSICIÓ DELS AGITADORS DE LA ZONA AN XICA DELS REACTORS BIOL GICS DE L'ED... Ayuntamiento de Tarragona09-07-202072.846€Descargar
2295/2020 - subministrament en règim d'arrendament de màquinària per la brigada municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-20209.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de les obres incloses en el projecte de construcció d'una xarxa sense fils per a Riudoms,... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-07-202023.755€Descargar
OBRES PER LA INSTAL LACIÓ PELS APARELLS DEL CONTROL D'ACCÉS DELS CENTRES DE TREBALL DELS EMBASSAME... Agència Catalana de L'aigua08-07-202040.951€Descargar
SERVEI DE NETEJA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒ... Fundació Per A la Universitat...08-07-2020494.082€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...07-07-202026.446€Descargar
Contractació de l'arrendament amb opció de compra d'un equip d'una sala de radiografia digital dir... Servei Català de la Salut (Ca...07-07-2020283.359€Descargar
Serveis de gestió de residus industrials i altres residus Institut de Recerca I Tecnolog...07-07-202015.000€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del suministrament de Test diagnostics per a la SAEA_COV_2 Consorcios07-07-202044.078.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de l'arrendament amb opció de compra d'un equip d'una sala de radiografia digital dir... Servei Català de la Salut (Ca...07-07-2020283.359€Descargar
Obres de millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia. Fase 3: Pl. Espanya ¿ Mag ri... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-2020259.542€Descargar
Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ALIMENTACIÓ BÀSICA ADAPTADA I DIETÈTICA Institut Català de la Salut (...03-07-20201.137.000€Descargar
OBRES DE REPOSICIÓ DELS CARGOLS D'ARQUÍMEDES A L'EDAR DE TARRAGONA Ayuntamiento de Tarragona03-07-2020209.086€Descargar
5 TURISMES FAMILIARS Ens Públic Corporació Catala...02-07-2020100.000€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'UN NOU COL LECTOR PER CONDUIR LES AIGÜE... Ayuntamiento de Tarragona02-07-202065.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte per la finalitzacio de la reurbanitzacio dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona i... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-07-2020305.785€Descargar
SCS-2020-353: Serveis de suport d'atenció domiciliària per a persones en situació de dependència... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020507.849€Descargar
Serveis de suport addicional d'atenció a l'usuari de l'aplicació de La Meva Salut que són necessa... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-2020472.163€Descargar
Necessitat d'executar el teletreball i la mobilitat dels treballadors públics, que realitzen servei... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-2020426.864€Descargar
Subministrament agregat de medicaments per a la indicació de tractament d'anèmia simptomàtica ass... Institut Català de la Salut (...30-06-2020205.280€Descargar
Subministrament bates talles L i XL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020130.000€Descargar
Subministrament bates talles L i XL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020130.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un sistema de Rx portàtil -ARC QU... Consorcios30-06-2020104.900€Descargar
Subministrament mascaretes FFP3 sense vàlvula Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202075.000€Descargar
Subministrament d'un servidor de video per l'emissió i producció amb DALET GALAXY Ens Públic Corporació Catala...30-06-202065.000€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un sistema de Rx portàtil -MINI A... Consorcios30-06-202046.550€Descargar
Executar adaptacions urgents dels sistemes d'informació del Departament de Salut per tal d'elaborar... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202043.571€Descargar
Subministrament de Llicències Centreon IT Edition Subscriptions per a UPCnet de juliol 2020 a juny ... Universitat Politècnica de Ca...30-06-202040.020€Descargar
El subministrament i instal·lació de 13 càmeres de captació d'imatges fixes i el posterior envia... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-06-202035.767€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ampliar la durada del suport presencial per a les unitats de vigilància epidemiològica de la Secre... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202031.395€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per a la contractació del suministrament de teixi... Secretaria de Serveis Penitenc...30-06-202030.083€Descargar
Servei de recollida i entrega amb la distribució d'equipament electromèdic i d'altres materials Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202027.032€Descargar
Fabricació i col-locació de manpares de separació entre taules Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202016.347€Descargar
Subministrament de llicències necessàries pel teletreball dels treballadors públics que realitzen... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202015.916€Descargar
Servei de defensa judicial varis procediments davant TSJC i Jutjat Social Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202014.000€Descargar
Subministrament Granotes de protecció 5/6 Talla XXL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202013.923€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament solucions hidroalcohòliques 100 ml i 500 ml. Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20208.320€Descargar
Subministrament de guants talles XL, L, M i S Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20201.505€Descargar
Subministrament embalatges isotèrmics per transport de mostres Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20201.493€Descargar
Subministrament ampolles desinfectant Meliseptol Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Subministrament TET'S pediàtriques diferents mides Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Subministrament rotlles esparadraps Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Servei de manteniment programat preventiu i de reposició correctiva, subministrament de recanvis i ... Servei Catalá de Transit29-06-2020557.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-202032.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament buzos Institut Català de la Salut (...29-06-202011.500.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes i buzos Institut Català de la Salut (...29-06-20209.365.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-20207.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20204.147.200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-20203.949.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20202.190.720€Descargar
contractació emergència subministrament mascareta protecció Institut Català de la Salut (...29-06-20202.132.500€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20201.962.820€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 i pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-20201.435.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascareta ffp2 bec ànec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.425.000€Descargar
Contractació emergència subministrament reactivos coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-20201.139.040€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes protecció rectangular a/gomes Institut Català de la Salut (...29-06-20201.086.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació emergència subministrament bates protec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.036.000€Descargar
contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 Institut Català de la Salut (...29-06-20201.015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-2020513.562€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-2020500.000€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a Barcelona ciutat, provínci... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-2020491.968€Descargar
Contractació emergència subministrament polaina plàstic Institut Català de la Salut (...29-06-202086.900€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Tarragona,... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202071.635€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament circuits pacient Institut Català de la Salut (...29-06-202070.248€Descargar
Contractació emergència subministrament equips electroforesis (tapestation) Institut Català de la Salut (...29-06-202069.848€Descargar
Prestació del servei de desinfecció integral amb l'aplicació de tractaments periòdics de biosegu... Departament de la Vicepresidè...29-06-202065.000€Descargar
Contractació emergència subministrament pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-202059.400€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202058.800€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Girona, mi... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202058.344€Descargar
Contractació emergència servei transport menjar personal ics Institut Català de la Salut (...29-06-202056.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Neteja diverses dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202055.909€Descargar
Contractació emergència servei transport mostres de laboratori estudi ministeri Institut Català de la Salut (...29-06-202055.614€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202042.658€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-202039.312€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergència subministrament metres roba blanca per fer bates Institut Català de la Salut (...29-06-202031.510€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202030.900€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius QIASTATDX-PCR COVID2019 6D 774QIA-691212 Institut Català de la Salut (...29-06-202030.600€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202022.364€Descargar
Prestació del servei de rentatge i desinfecció complementària amb ozó i viricides per a prevenci... Departament de la Vicepresidè...29-06-202020.655€Descargar
Contractació emergència subministrament recolli/transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament roba teixit artic white Institut Català de la Salut (...29-06-202012.467€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202011.182€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència servei de transport de respiradors Institut Català de la Salut (...29-06-20203.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mantes Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de serveis en matèria de comunicació ... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emergència, de serveis diversos i altres en el mar... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, dels serveis d'allotjament de pacients ... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, dels serveis d'allotjament de professio... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Subministrament de llicències SAP per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...26-06-202030.221€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació per lots de subministrament de material d'oficina, tòners i material per fer manualit... Consorcios26-06-202041.513€Descargar
Obres contingudes en el Projecte per la millora i reestructuració de l'àrea d'atenció de visitant... Consejos Comarcales26-06-202057.738€Descargar
Cobertura d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020145.000€Descargar
Lloguer d'un estudi de producció audiovisual en HD per a explotació prog. mitjà televisió de la ... Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020373.700€Descargar
Servei de Desenvolupament de l'Storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...26-06-202089.842€Descargar
Servei d'intervenció RS (Revisió de Seguretat) i pintat dels vagons sèrie s/453 de Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat26-06-2020181.000€Descargar
Servei de transport dels exàmens de les PAU (convocatòria ordinària) des de l'empresa de segureta... Comissionat Per A Universitats...26-06-2020110.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'impressió i encapsat dels exàmens de la convocatòria ordinària corresponent al juny qu... Comissionat Per A Universitats...26-06-202081.161€Descargar
Contractació emergència subministrament PCR coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20208.280€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes FFP3 Institut Català de la Salut (...25-06-202060.754€Descargar
Contractació emergència medicament coronavirus cloroquina 155mg. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia mascaretes FFP2 I FFP3 coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020236.932€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma del vestidors existents i ampliació corresponent a la construcció de nou volum per allatog... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-06-2020173.761€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.680€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament gorros i polaines. Institut Català de la Salut (...25-06-202053.544€Descargar
Contractació emergència subministrament contenidors 60l. Institut Català de la Salut (...25-06-2020458.514€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament transp virus 3ml 1 esc estàndard. Institut Català de la Salut (...25-06-202014.850€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020352.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurg altaprotec líquid est ril. Institut Català de la Salut (...25-06-2020477.272€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-202025.949€Descargar
Contractació emergència subministrament canister. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes ffp3. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.749.000€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.589.600€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament sistema infusió. Institut Català de la Salut (...25-06-202076.320€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament eq PCR rt SARS-COV-2 xprSARS-COV2-10. Institut Català de la Salut (...25-06-2020166.950€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202039.552€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament escovillons i medi. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.415€Descargar
Contractació emergència subministrament fungible respiradors coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202013.302€Descargar
Subministrament de divers material fungible de protecció per a la Policia de la Generalitat-Mossos ... Departament d' Interior23-06-20202.368.960€Descargar
Obres d'adequació i millora de diversos espais de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...23-06-20201.391.420€Descargar
Serveis de desenvolupament i evolució d'un sistema de Videoconferència per l'àmbit de Salut per a... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020290.201€Descargar
Adquisició de l'equipament de monitorització necessari per l'ampliació de la Unitat de Cures Inte... Institut Català de la Salut (...23-06-2020279.768€Descargar
El present contracte té per objecte la contractació del servei de televisió local per a la inclus... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-06-2020272.587€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ervei de renovació Adobe Analytics (Analytics Prime - server calls i Analytics Heartbeat - video st... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020164.700€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament dels productes necessaris per a la r... Consorcios23-06-2020117.712€Descargar
Subministrament set portadores TETRA de TBS RESCAT per tal d'ampliar la capacitat de les comunicacio... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020115.582€Descargar
Serveis de senyalització a les estacions i trens derivada del procés de desescalada del confinamen... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202073.771€Descargar
servei de neteja de lesestacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat i de les e... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202063.413€Descargar
Compra de 3.778 contenidors de residus: cubells amb tapa i pedal (1.940 de 50 litres i 1.838 de 60 l... Departament d' Interior23-06-202046.539€Descargar
ontractació d'un mitjà de publicitat determinat per l'estratègia de comunicació de la destinaci... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-06-202032.445€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis relatius al sobre consum del servei Adobe Analytics pel període febrer-maig de 2020. Secretaria de Telecomunicacion...23-06-202031.534€Descargar
Subministrament de pantalles de protecció de vidre i policarbonat de diferents dimensions per les d... Departament d' Interior23-06-202024.499€Descargar
serveis de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida La... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-20208.954€Descargar
Subministrament de cintes adhesives de colors per a senyalitzar les zones de desinfecció i neteja p... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
Subministrament 7 rotllos de 150 M de paper polietilè per la senyalització al terra en els process... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
Treball de camp corresponent a l'Enquesta de Condicions de Vida de Catalunya (ECV) per a l'any 2020 Institut D'Estadistica de Cata...22-06-2020178.572€Descargar
Arranjament i manteniment del paviment de diversos carrers del nucli urbà de l'Aldea Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-06-202070.897€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 18.06.2020 Departament de Justícia19-06-20200€Descargar
OBRA PER CANVIAR LA COBERTA DE FIBROCIMENT DEL CAP JAUME I Institut Català de la Salut (...18-06-202087.784€Descargar
Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
ervicio de digitalización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat16-06-2020481.630€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Adquisició de Centreon Enterprise Monitoring System (EMS) per a BASE Diputación Provincial de Tarr...16-06-20200€Descargar
Serveis de digitalització dels processos de manteniment preventiu i correctiu de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat12-06-2020481.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mobiliari clínic divers per a la unitat de diàlisi de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...12-06-202021.598€Descargar
Mobiliari clínic divers per a la unitat de diàlisi de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...12-06-202021.598€Descargar
Obres de substitució de m duls prefabricats a la Residencia per a persones amb discapacitat psíqui... Departament de Treball, Afers ...11-06-2020826.422€Descargar
Contracte de Manteniment CAP Baix Ebre de l'Atenció Primària Terres de l'Ebre Institut Català de la Salut (...10-06-202016.556€Descargar
Servei d'Oficina de Desenvolupament Local del municipi d'Asco Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-06-2020120.129€Descargar
Subministrament de targetes de vídeo professionals amb funcions diverses pels estudis de continu ta... Ens Públic Corporació Catala...02-06-202063.000€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament alcohol 96 i 70 coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servicio De Mantenimiento Del Sistema De Control De Accesos Y Cctv De Seguridad En El Aeropuerto De ... Aena, Aeropuertos Españoles y...01-06-202037.000€Descargar
Servei de recollides, trasllats, atenció a l'espai de ludoteca i guarda temporal d'infants i adole... Departament de Treball, Afers ...22-05-20201.384.200€Descargar
Treballs de desbrossada de camins rurals 2020 Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-05-202010.635€Descargar
Obres de renovació de la instal lació de catenària als túnels 2, 3 i 4 de la línia Barcelona - ... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-2020259.151€Descargar
Servei d'impressió de talonaris de participacions de la loteria la Grossa Cap d'Any 2020 Entitat Autònoma de Jocs I Ap...16-05-2020120.000€Descargar
Obres per a l'arranjament de canalitzacions generals de cables i de repartidors de fibra ptica a le... Secretaria Per A la Mobilitat15-05-2020230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació serveis externs per a dur a terme la gestió dels Recursos Humans de l'ajuntament de D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-05-202058.316€Descargar
Serveis neteja i desinfecció cambres frigorífiques IMLCFC Departament de Justícia14-05-202091.215€Descargar
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE CARACOL MANZANA (Pomacea spp) EN EL TRAMO FINAL DEL RIO EBRO? Grupo Tragsa12-05-202041.685€Descargar
0643/2020 - SERVEIS DEGESTIÓ DE LA PODA QUE ENTRA A LA DEIXALLERIA DEL NUCLI DE RIUMAR IDEL NUCLI D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-05-202013.500€Descargar
Contracte de subministraments 01/2020, per a l'adquisició de lluminàries per a l'enllumenat públi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-05-202027.495€Descargar
Obtenció de dades diàries del mantell nival al Pirineu Occidental i Oriental de Catalunya per a la... Secretaria Per A la Planificac...08-05-2020123.006€Descargar
subministrament de llicències de programari informàtic Diputación Provincial de Tarr...07-05-202018.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de control de plagues pel Banc de Sang i Teixits, tant a la seva seu central corporativa, com... Servei Català de la Salut (Ca...05-05-20207.000€Descargar
Subministrament de les subscripcions del programari ADOBE utilitzat en diferents llocs de treball de... Diputación Provincial de Tarr...04-05-202072.015€Descargar
Servei de salvament i socorrisme als centres penitenciaris Departament de Justícia30-04-202080.640€Descargar
SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LAS OBRAS DE FABRICA DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA TOR... Grupo Tragsa29-04-202038.478€Descargar
1900/2020 - SERVEIS POSTALS, MISSATGERIA I REPARTIMENT DE REVISTA MUNICIPAL PER A L'AJUNTAMENT DE DE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-04-202040.669€Descargar
SERVEI DE RENTAT DE VESTUARI LABORAL DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Institut Català D'investigaci...10-03-20206.500€Descargar
Servei de neteja viària per a l'Ajuntament de l'Aldea Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-02-2020115.702€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de explotación técnica de los sistemas de climatización del Sector ACC y del Sector Cata... Aena, Aeropuertos Españoles y...20-02-2020265.000€Descargar
6776/2019 - SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES DEL NUCLI DELTEBRE I NETEJA DE DESAIGÜES i PLUVIA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-02-2020412.562€Descargar
Contracte de subministrament d'energia el ctrica a la seu social d'Infraestructures de la Generalita... Infraestructures de la General...17-02-2020150.688€Descargar
Consulta preliminar del mercat relativa al subministrament de 2 unitats d'emmagatzematge amb servei ... Diputación Provincial de Tarr...12-02-20200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la coordinació de seguretat i salut de les o... Infraestructures de la General...11-02-20209.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la coordinació de seguretat i salut de les o... Infraestructures de la General...10-02-20203.840€Descargar
constracte de subministre i serveis de wifi4eu Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-02-202019.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de les... Infraestructures de la General...10-02-20208.640€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de reforçament del fe... Infraestructures de la General...10-02-202049.933€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS 2020 Institut Català de la Salut (...07-02-20204.933.660€Descargar
Servei de suport t cnic-administratiu per a la gestió del Programa d'ajudes per a actuacions d'efic... Institut Català D'energía (I...05-02-2020213.900€Descargar
OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSOLIDACIÓ DEL MOLÍ DEL BASORA DE LA RIBA Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-02-2020105.612€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'UN DIFRACTOMETRE DE RAIG X DE POLS CRISTAL LINA Institut Català D'investigaci...31-01-2020250.000€Descargar
Execució de les obres de subsanació de defici ncies al CAP de Cunit. Clau: S6-CAP-06508. Infraestructures de la General...30-01-2020138.667€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l¿assist ncia t cnica per a la realització dels informes preliminars de... Infraestructures de la General...23-01-202099.938€Descargar
Contracte del subministrament i manteniment dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament del Ve... Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-01-2020662.191€Descargar
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS DE PRAT DE PONÇ, ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-12-201960.096€Descargar
Subministrament i servei del projecte executiu de museïtzació, per al desenvolupament cultural del... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-12-2019518.300€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMEN... Consejos Comarcales13-11-201911.878.200€Descargar
Servei de cafeteria menjador a diversos casals de gent gran i casals cívics de la Direccio General ... Departament de Treball, Afers ...04-11-20190€Descargar
ejecución de obra y mantenimiento para la señalización, telecomunicaciones fijas y ertms nivel 2 ... Administrador de Infraestructu...08-08-201998.113.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió i logística de les proves d'avaluació finals Fundació Per A la Universitat...07-08-2019915.533€Descargar
Cambio de toperas existentes por toperas hidráulicas deslizantes. sant vicenç de calders, vilanova... Administrador de Infraestructu...05-07-2019287.610€Descargar
Servei de governança en la gestió de projectes. Fundació Per A la Universitat...03-05-2019804.000€Descargar
Prueba gratuita
Contacto